Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU E-CYCLING PLANET.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym będącym konsumentem, a Sprzedającym; dostawy Towarów; odstąpienia od Umowy oraz procedurę postępowania w przypadku Towarów wadliwych i reklamacji, a także informację na temat ochrony danych osobowych Klientów sklepu e-cyclingplanet.pl

Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne

§ 2. Zawarcie umowy

§ 3. Oferowany towar

§ 4. Cena Towaru i dowód zakupu

§ 5. Wysyłka Towaru

§ 6. Zwroty

§ 7. Reklamacje

§ 8. Kontakt ze sprzedającym

§ 9. Ochrona danych osobowych

§ 10. Własność intelektualna

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 

a) „Konto”– konto, które Kupujący powinien założyć na Stronie w celu złożenia Zamówienia;
b) „Potwierdzenie” – wiadomość e – mail potwierdzająca akceptację Zamówienia przez Sprzedającego;
c) „Dzień roboczy” – dzień, który nie jest sobotą, niedzielą, dniem wolnym od pracy;
d) „Umowa” – umowę sprzedaży zawieraną poprzez złożenie zamówienia Towaru przez Kupującego; 
e) „Kupujący” – osobę fizyczną składającą Zamówienie na Stronie;
f) „Sklep” – sklep internetowy o adresie elektronicznym www.e-cyclingplanet.pl
g) „Sprzedający” – CYCLING PLANET ARKADIUSZ WOJTAS, 83-031 Łęgowo, Różyny ul. Leśna 1, REGON: 192810721, NIP: 5932138981, adres poczty elektronicznej: info@cyclingplanet.pl
h) „Strona” – stronę internetową Sprzedającego pod adresem:e-cyclingplanet.pl, za pośrednictwem której Kupujący i Sprzedający zawierają Umowę.
i) „Zamówienie” – oferta złożona przez Kupującego Sprzedającemu w celu zakupienia Towaru.

 § 2. Zawarcie umowy

 1. Aby zawrzeć umowę, Kupujący jest zobowiązany założyć Konto w Sklepie poprzez Formularz Rejestracji oraz podać swoje prawdziwe, aktualne dane osobowe, w zakresie wymaganym w Formularzu.
 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Kupujący akceptuje treść Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia.
 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez: kliknięcie ikony „Zamawiam” (oferta), wysłanie przez Kupującego Formularza Zamówień oraz wysłanie Potwierdzenia przez Sprzedającego (akceptacja oferty). Chwilą zawarcia Umowy jest moment, w którym Potwierdzenie dotrze do systemu e–mailowego Kupującego w sposób umożliwiający jej odczytanie.
 1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności za Zamówienia:
  a) płatność za pomocą płatności on-line w systemie PayU,
  b) przedpłata przelewem na rachunek bankowy należący do Sprzedającego o numerze: 
  58 1140 2004 0000 3102 7578 3656,
  c) płatność za pomocą Credit Agricole Raty,
  d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Sklepie w Jankowie Gdańskim ul. Ogrodowa 9 80-180 Kowale.

 § 3. Oferowany towar

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego (dalej: Towary) są fabrycznie nowe oraz wolne od wad.
 1. Wszystkie informacje uzyskane przez Sprzedającego od producenta podane są w opisie Towaru, znajdującym się na Stronie.
 1. Informacje handlowe zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu.
 1. Sprzedający zastrzega, że może nie przyjąć oferty zakupu bez podania przyczyn.
 1. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Kupującego Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia Zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Kupujący jest informowany o tym fakcie i ma możliwość wycofania oferty zakupu w całości lub w części.
 1. W przypadku braku możliwości realizacji zaakceptowanego już Zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, a Zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na podany w Formularzu Rejestracji adres e – mail. Dokonana przez Kupującego zapłata ceny zamówionego towaru, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Kupującego o braku możliwości zrealizowania Zamówienia.

 § 4. Cena Towaru i dowód zakupu

 1. Wszystkie podane przez Sprzedawcę ceny są cenami oznaczonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wskazane przez Sprzedającego ceny nie podlegają negocjacjom
 1. Cena produktu nie zawiera kosztów wysyłki Towaru.
 1. Jeżeli cena Towaru podana na Stronie jest inna, niż w wiadomości potwierdzającej Zamówienie, wówczas wiadomość ta stanowi nową ofertę i do zawarcia Umowy konieczna jest jej akceptacja przez Kupującego. Akceptacja następuje poprzez przesłanie wiadomości e – mail z potwierdzeniem Zamówienia. W takim przypadku chwilą zawarcia Umowy jest moment, w którym wiadomość z potwierdzeniem Zamówienia dotrze do systemu e – mailowego Sprzedającego w sposób umożliwiający jej odczytanie. Do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny.
 1. Na życzenie Kupującego, zgłoszone w wiadomości e – mail, Sprzedający wystawi i doręczy Kupującemu fakturę VAT. Wystawienie faktury VAT równoznaczne jest z brakiem możliwości doręczenia Kupującemu oryginału paragonu fiskalnego.

 § 5. Wysyłka Towaru

 1. Wysyłki Towaru Sprzedający dokonuje na adres wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówień, Formularzu Rejestracji lub wiadomości e – mail. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.
 1. Podane na Stronie koszty wysyłki dotyczą tylko wysyłki na terenie Polski.
 1. Wysyłka Towaru na adres znajdujący się poza granicami Polski, możliwa jest jedynie po wcześniejszych ustaleniach ze Sprzedającym. Koszty przesyłek zagranicznych ustalane są przez Sprzedającego indywidualnie.
 1. Wysyłka Towaru odbywa się w dni robocze, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zapłaty ceny.
 1. Jeśli nie wybrano opcji Paczkomaty InPost, towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa (dalej: DPD).
 1. Wyboru przewoźnika dokonuje Kupujący przesyłając ofertę. Wskazanie w Formularzu Zamówień opcji „przesyłka kurierska” równoznaczne jest z wyborem DPD jako przewoźnika odpowiedzialnego za doręczenie zakupionego Towaru.
 2. Warunkiem skorzystania z usług DPD jest podanie przez Kupującego numeru telefonu kontaktowego adresata przesyłki. Niewskazanie w/w numeru może powodować opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub całkowicie je uniemożliwić.
 1. Koszt wysyłki podawany jest do wiadomości Kupującego przed zawarciem Umowy. W przypadku dokonywania zakupu większej ilości Towarów lub wysyłki zagranicznej, koszt ustalany jest indywidualnie z Kupującym. Uzależniony on będzie od wagi całej przesyłki, wielkości oraz kształtu, a w przypadku przesyłki zagranicznej, także od kraju doręczenia.
 1. W przypadku nieodebrania przez Kupującego wysłanego Towaru z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych z tego tytułu przez Sprzedającego – tj. kosztów wysyłki towaru do Kupującego i kosztów przesyłki zwrotnej Towaru
 1. Koszt wysyłki obejmuje również koszty opakowania i zabezpieczenia Towaru.
 1. Koszt wysyłki stanowi odrębną pozycję na dokumencie potwierdzającym zakup Towaru.
 1. Wszelkie ryzyko dotyczące Towaru przechodzi na Kupującego w momencie doręczenia, chyba że doręczenie jest opóźnione w wyniku naruszenia przez Kupującego jego zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku ryzyko przechodzi na Kupującego w dniu, kiedy doręczenie miałoby miejsce, gdyby do takiego naruszenia nie doszło. Od chwili przejęcia przez Kupującego ryzyka, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Towaru.

 § 6. Zwroty

 1. Kupujący może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty doręczenia Towaru.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru przesłać w formie pisemnej na adres Sprzedającego, wskazany w niniejszym Regulaminie.
 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu oświadczenia przed jego upływem.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy w drodze elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie, za pośrednictwem wiadomości e – mail, prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 1. Towar będący przedmiotem zwrotu należy niezwłocznie odesłać na adres Sprzedającego wraz z załączonym dowodem zakupu. Przesyłka musi zostać nadana nie później niż w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru.
 2. Sprzedający dokona zwrotu wszelkich zrealizowanych przez Kupującego płatności, w tym ceny Towaru oraz kosztów przesyłki, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 1. Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu: kosztów doręczenia rzeczy, stanowiących koszt wysyłki towaru do Kupującego, najtańszym oferowanym przez Sprzedającego sposobem. Wybór przez Kupującego droższego sposobu wysyłki nie ma wpływu na wysokość zwracanej przez Sprzedającego kwoty.
 1. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.
 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Sprzedający nie odbierze zwrotów, które zostały nadane na jego koszt. Wyjątek stanowi wyrażenie zgody na nadanie takiej przesyłki przez Sprzedającego. Zgoda musi być udzielona w formie wiadomości e – mail lub w formie pisemnej.

 § 7. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy sprzedany Towar ma wadę, Kupującemu przysługuje prawo do żądania naprawy lub wymiany rzeczy na wolną od wad albo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 1. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.
 1. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności, jeśli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
 1. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
 1. W przypadku wyrażenia przez Kupującego chęci skorzystania z reklamacji zakupionego Towaru, Sprzedający zobowiązany jest poinformować Kupującego o obowiązującej procedurze reklamacyjnej. Takie powiadomienie nastąpi w formie wiadomości e – mail.
 1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 1. Kupującemu nie przysługuje uprawienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, jeśli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wadę usunie lub wymieni Towar na wolny od wad. Nie dotyczy to sytuacji, w której Towar była już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 1. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 1. Oświadczenia Kupującego powinien złożyć w formie pisemnej albo w formie wiadomości e – mail na adres reklamacje@cyclingplanet.pl
 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 1. Wada nieistotna nie może być powodem odstąpienia przez Kupującego od Umowy.
 1. W przypadku, gdy Kupujący wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest on do odesłania Sprzedającemu wadliwego Towaru na koszt Sprzedającego. Jeśli nie umówiono się inaczej, Towar należy odesłać na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie.
 1. W przypadku stwierdzenia wad doręczonego Kupującemu Towaru, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu kosztów demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, chyba że koszty te przekraczają cenę sprzedanego Towaru.
 1. W sytuacji gdy, ze względu na rodzaj sprzedanego Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Sprzedającemu Towar w miejscu, w którym się on znajduje.
 1. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe, a dają się one odłączyć bez szkody od rzeczy wolnych, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od Umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio w przypadku ujawnienia wad prawnych Towaru.
 2. Procedura gwarancyjna Towaru zawarta jest w Karcie Gwarancyjnej producenta. W przypadku jej braku Kupującemu przysługują uprawnienia z rękojmi.
 1. Odpowiedzialność przewidziana niniejszym regulaminem nie wyłącza praw i obowiązków stron przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

 § 8. Kontakt ze sprzedającym

 

 1. Sprzedający prowadzi działalność od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10:00 - 16:00
 1. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest poprzez adres e – mail: sklep@e-cyclingplanet.pl , Formularz Kontaktu lub w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail: reklamacje@cyclingplanet.pl .Najszybszą formą kontaktu jest kontakt za pomocą Formularza Kontaktu dostępnego na stronie internetowej www.e-cyclingplanet.pl w zakładce „Kontakt”.
 1. Brak odpowiedzi Sprzedającego w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości oznacza, że nie dotarła ona do Sprzedającego. W takiej sytuacji Kupujący powinien ponowić wiadomość.

 § 9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający.
 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 1. Dane osobowe przekazane Sprzedającemu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 1. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newslettera).
 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania

§ 10. Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl